Få siste nytt

Newsletter

Angrerett

Angrerett

Line of Oslo gir deg rettigheten til å returnere/bytte varen(e) innen 14 dager. Angrefristen løper fra den dagen du mottar siste vare av bestillingen din. Vi aksepterer ikke produkter som er brukt/eller vasket, og heller ikke plagg uten merkelapper på.

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss – Line of Oslo om din beslutning om å gå fra avtalen, ved å benytte deg av det vedlagte returskjemaet som følger med i pakken. Salgsvarer kan dessverre ikke returneres, kun byttes.

Virkninger av at angreretten benyttes

Dersom avtalen brytes vil vi gi et prisavslag/ returnere alle betalinger vi har mottatt fra deg, men du er selv forpliktet til å bære de direkte kostnadene ved bytte/retur av varen(e). Prisavslaget/tilbakebetalingen blir foretatt med samme betalingsmiddel du benyttet deg av ved den opprinnelige transaksjonen, uten ekstra gebyrer for deg.

Vi kan holde igjen tilbakebetalingen til vi har fått varen(e), eller til dokumentasjon er lagt frem at varen(e) er sendt tilbake. Du må returnere varen(e) eller levere dem til oss, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du ville gå fra avtalen. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.

Line of Oslo vil alltid behandle returen din så raskt som mulig. Dette kan ta opptil 5 virkedager etter at vi har mottatt ordren din.

Du er ansvarlig for en eventuell nedsatt verdi av varen dersom dette skyldes at den har blitt håndtert mer enn det som er nødvendig for å fastslå dens natur, egenskaper og funksjon.

 

Right of withdrawal

Line of Oslo offers you the right to both return and exchange your order within 14 days, without any reason as of why. The cancellation period runs from the day you receive your last item of your order. We do not accept products that are used/washed.

In order to use the right of withdrawal, you must notify us – Line of Oslo with your decision to cancel the contract, by taking advantage of the attached return form included in the package.

If you choose to use the right of withdrawal

We will give a price reduction/ return all payments received from you, but you are obliged to pay for the direct costs of the exchange / return of the item (s). The refund/a discount of the price, will be made using the same payment method used on the original transaction, with no extra charges.

We can hold back the refund until we have received the item (s), or the documentation submitted to the item (s) is sent back. You must return the item (s) or deliver to us, without undue delay and in any event no later than 14 days after the date you notified us that you decided to return/exchange your item (s). The deadline is complied if you send back the items before the deadline of 14 days has expired.

Line of Oslo will always handle your returns as quickly as possible. This will normally take 5 business days after we have received your order.

You are responsible for any reduced value of the product if this is because it has been handled more than is needed to determine its nature, characteristics and function.